Volunteering - Study Perth
Jobs for international students in Perth, Western Australia: your guide to working while you study in Australia.

Tình nguyện

Tây Úc/Western Australia có truyền thống mạnh mẽ về việc làm từ thiện và tình nguyện. Nhiều trường của chúng tôi và những nhà tuyển dụng lớn nhất có mối quan hệ mạnh mẽ với các tổ chức từ thiện. Nếu bạn không cần thêm thu nhập hoặc muốn đóng góp một phần thời gian của mình cho cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn tham gia tình nguyện tại một trong nhiều tổ chức từ thiện của Perth hoặc các chương trình cộng đồng. Nhiều tổ chức này có thể cho bạn con đường có được cơ hội nghề nghiệp tương lai.

Truy cập Tình Nguyện WA để xem bạn có thể giúp đỡ như thế nào.