Jobs for international students in Perth, Western Australia: your guide to working while you study in Australia.

ระบบการจัดเก็บภาษีของออสเตรเลีย

คุณควรดำเนินการขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือ Tax File Number หากคุณจะสมัครทำงานแบบไม่เต็มเวลา ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องใช้หมายเลขดังกล่าวในการเปิดบัญชีธนาคารด้วยโดยต้องกรอกแบบฟอร์มซึ่งสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานสรรพากรของออสเตรเลีย (Australian Taxation Office: ATO) หรือจากที่ทำการไปรษณีย์ของออสเตรเลียให้เรียบร้อยในการสมัครขอหมายเลขดังกล่าว

นอกจากนี้ คุณยังจะต้องยื่นเอกสารขอรับเงินคืนจากภาษีเงินได้ผ่านทางหน่วยงานตัวแทนด้านภาษีที่ได้รับการจดทะเบียนไว้หรือจะดำเนินการด้วยตนเองก็ได้ ซึ่งช่องทางการยื่นภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสรรพากรของออสเตรเลียจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการขอรับเงินคืนจากภาษีเงินได้ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 14 วันหากคุณดำเนินการขอรับเงินคืนจากภาษีเงินได้ด้วยตนเอง