การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

ออสเตรเลียตะวันตกถือเป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกห้าแห่งและประกอบไปด้วยวิทยาลัยทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหลายแห่ง ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจากเมืองเพิร์ธเป็นคุณวุฒิอันหนึ่งจากศูนย์กลางทางการเรียนรู้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในระดับสากล

ในแต่ละปี เราได้ต้อนรับนักเรียนนักศึกษามากกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกที่ได้เข้ามาศึกษาในเมืองเพิร์ธซึ่งได้นำเอากระแสทิศทางความเป็นไปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความหลากหลายมาสู่ชีวิตในรั้วการศึกษา หลายคนเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ที่นี่หลังจากการเรียนเพื่อประโยชน์ด้านมิตรภาพที่ได้ก่อเกิดขึ้น และโอกาสทางด้านอาชีพที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในเมืองเพิร์ธ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในเมืองเพิร์ธได้สร้างชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาไว้อย่างมั่นคง วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกแห่งล่วนมี:

  • แหล่งทรัพยากรทางการศึกษาหาความรู้อยู่มากมาย
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการทำวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นนำของโลก
  • สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้
  • ทีมงานด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับสากล
  • การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษา การให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
  • สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสันทนาการอันทันสมัย
  • สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ห้องสวดมนต์
  • ทางเลือกด้านที่พักอาศัยในสถานศึกษา

สถานศึกษาทุกแห่งล้วนตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพิร์ธในระยะไม่เกิน 30 กิโลเมตร และสามารถเดินทางได้อย่างง่ายดายด้วยรถไฟหรือรถบัส

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียตะวันตกจะเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และจะสิ้นสุดในกลางเดือนพฤศจิกายน โดยจะแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา แม้ว่าบางสถาบันจะใช้ระบบแบบสามภาคการศึกษาหรือมีหลักสูตรการเรียนการสอนช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์บ้างก็ตาม

วุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี จะเตรียมความพร้อมให้กับคุณสำหรับการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ระยะเวลาเรียน:เรียนเต็มเวลาเป็นเวลาอย่างน้อยสามปี

ข้อกำหนด: ต้องมีใบรับรองการจบการศีกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาของออสเตรเลีย (ชั้นปีที่ 12) หรือเทียบเท่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือ

ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาตรี

ปริญญาตรี (กิตติมศักดิ์) เป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่เป็นทางเลือกเพิ่มเติมซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน: เรียนเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีหลังจากเรียนจบปริญญาภายในสามปี หรือรับมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษาปริญญาแบบหลักสูตรสี่ปีหรือมากกว่าสี่ปี

ข้อกำหนด: ต้องสำเร็จการศึกษาขั้นสูงจากหลักสูตรปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาถูกออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์ของการประกอบอาชีพเฉพาะบางอย่างโดยคุณสามารถเลือกเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ ที่คุณได้รับในโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณในด้านอาชีพใหม่ๆ ได้ 

ระยะเวลาเรียน:เรียนเต็มเวลาเป็นเวลาหกเดือน (ประกาศนียบัตร)หรือเรียนแบบเต็มเวลาเป็นเวลาสิบสองเดือน (อนุปริญญา)

ข้อกำหนด: ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท จะรับเข้าศึกษาต่อหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคุณสามารถลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทในสาขาการศึกษาหรือสาขาอาชีพเฉพาะทางได้ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ระหว่างหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการเรียนในชั้นเรียน หลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย หรือหลักสูตรปริญญาโทที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพ

ระยะเวลาเรียน:เรียนแบบเต็มเวลาเป็นเวลาสองปีหรือหนึ่งปีในกรณีที่คุณสำเร็จการศึกษาโดยได้รับคุณวุฒิทางการศึกษาแบบกิตติมศักดิ์ ( Honours)

ข้อกำหนด: ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปริญญาเอก มักเรียกย่อๆ ว่า PhD หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดของมหาวิทยาลัย ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นที่ยอมรับถึงการที่ต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาเป็นอย่างมากในสาขาวิชาที่เลือก คุณสามารถเลือกได้ระหว่างปริญญาเอกที่เน้นการทำวิจัยซึ่งจะต้องมีผลงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หรือจะเลือกเป็นปริญญาเอกที่เน้นการปฏิบัติทางอาชีพซึ่งประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนร่วมกับการทำวิจัยก็ได้

ระยะเวลาเรียน:แตกต่างกันไปตามหลักสูตร จำนวนวิชาที่ต้องเรียนและสาขาวิชา

ข้อกำหนด: ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ต่ำกว่าระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งและนานาชาติให้การยอมรับโดยมุ่งเน้นความรู้ทางด้านธุรกิจทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติอย่างจริงจังซึ่งจะครอบคลุมการบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การดำเนินการ พฤติกรรมองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติตลอดจนนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ระยะเวลาเรียน:หนึ่งถึงสองปี

ข้อกำหนด: ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี